Dostęp do dokumentów

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW CZŁONKOM

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PERKUN”

 

§ 1

Regulamin niniejszy określa procedurę realizacji przez członków Spółdzielni prawa do otrzymania kopii dokumentów Spółdzielni oraz prawa wglądu do dokumentów Spółdzielni.

 § 2

  1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.
  2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.
  3. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

 § 3

  1. Pisemny wniosek członka Spółdzielni o sporządzenie kopii dokumentów lub udostępnienie dokumentów do wglądu, o których mowa w § 2 ust. 1, z równoczesnym ich wskazaniem, należy kierować do Zarządu Spółdzielni w jej siedzibie.
  2. Zarząd, po analizie wniosku, przekaże kopie przewidzianych prawem dokumentów za pobraniem stosownej opłaty wyliczonej w następujący sposób:

– 1 strona formatu A-4          – 2,03 zł netto + VAT 23%,

– kolejna strona formatu A-4 – 0,20 zł netto + VAT 23%,

– 1 strona formatu A-3           – 2,44 zł netto + VAT 23%,

– kolejna strona formatu A-3 – 0,25 zł netto + VAT 23%,

lub udostępni do wglądu dokumenty w terminie do 10 dni od daty złożenia wniosku.

  1. Realizacja uprawnień członków, o których mowa w § 2 ust. 1 następować będzie w czasie dyżuru Zarządu.
  2. Zaznajamianie się członka z dokumentami Spółdzielni będzie odbywało się w obecności pracownika działu Spółdzielni, którego ta sprawa dotyczy.

 § 4

Wzory wniosku o sporządzenie kopii dokumentów lub udostępnienie dokumentów do wglądu oraz wzór decyzji co do udostępnienia dokumentów stanowią są załącznikami do niniejszego regulaminu.

Regulamin został przyjęty przez Zarząd Uchwałą Nr 8/2011 w dniu 10.04.2011 roku.

Załącznik nr 1 (Wniosek) (dokument PDF)

Załącznik nr 2 (Decyzja) (dokument PDF)